O aplikaci

Aplikace slouží k hlášení stížností ze strany uživatelů. Stížnosti jsou uloženy do systému a dále zpracovány pověřenými pracovníky. Výsledkem procesu zpracování je vyřešení stížnosti s případným plánem či popisem kroků, které budou následovat.

Vysvětlivky

 • Kategorie stížnosti ~ každá stížnost spadá do jedné z předem definovaných kategorií. Kategorie jsou definovány v rámci administrátorské části aplikace
 • Organizace ~ organizaci si představme jako entitu, např. firmu, která má přiděleno unikátní ID s kterým uživatelé takové entity hlásí stížnosti. Každá stížnost spadá pod jednu z předem definovaných organizací. Organizace jsou definovány v rámci administrátorské části aplikace
 • Status stížnosti - řešení stížností podléhá několika stavům:
  • Nová stížnost - právě vytvořená stížnost, které nebyl zatím přiřazen řešitel
  • Řešená stížnost - stížnost má přiřazeného řešitele a aktivně se na ní pracuje
  • Vyřená stížnost - stížnost, která byla zpracována pověřeným pracovníkem a je považováno za dokončenou/vyřešenou
  • Archivovaná stížnost - slouží pro ukládání historických stížností

Návod na použití aplikace podle role

Role: Admin

Přihlášení do aplikace

Do aplikace se přihlásíme tlačítkem vpravo nahoře

Po přihlášení se dostáváme na Dashboard.

Dashboard

Na dashboardu nalezneme statistiku stížností na základě jejich statusu. Na kartu s daným statusem lze kliknout a přejít tak na stránku s výčtem stížností v tomto statusu. Stejně tak lze otevřít levý panel, kde lze opět přecházet mezi stránkami se stížnostmi v daném stavu.

Správa a řešení stížnosti

Do detailu stížnosti se dostáváme kliknutím na danou stížnost. V rámci detailu máme možnost:

 • Změnit stav stížnosti
 • Přiřadit řešitele stížnosti - ve výběru řešitele můžeme vybrat pracovníka s rolí Manažer
 • Přidat komentář

Je nutné zmínit, že na stránku se stížností má přístup kdokoliv, kdo má správné url. Takové url vždy obsahuje unikátní ID dané stížnosti.

Rychlé převzetí stížnosti

Na stránce Dashboard je možné rychle převzít jednu z nepřiřazených stížností.

Správa kategorií

Na stránku se správou kategorií se dostaneme skrze levý panel. Rozkliknutím jedné z kategorií v tabulce můžeme kategorii začít upravovat.

Vytvoření kategorie

Kategorii vytvoříme kliknutím na tlačítko Vytvořit kategorii na stránce se správou kategorií.

Smazání / obnovení kategorie

Kategorii smažeme rozkliknutím jejího detailu a kliknutím na tlačítko Smazat. Kategorie je odebrána z výčtu kategorií, nicméně je možné ji obnovit.

K obnovení kategorie je nutné v rámci tabulky zapnout možnost Zobrazit smazané a následně v detailu smazané kategorie kliknout na tlačítko Obnovit.

Správa organizací

Na stránku se správou organizací se dostaneme skrze levý panel. Rozkliknutím jedné z organizací v tabulce můžeme kategorii začít upravovat.

Každá organizace má přidělen unikátní kód, pod kterým je možné podávat stížnosti. Tomuto tématu se bude věnovat sekce Podání stížnosti.

Vytvoření organizace

Organizaci vytvoříme kliknutím na tlačítko Vytvořit organizaci na stránce se správou organizací.

Smazání / obnovení organizace

Organizaci smažeme rozkliknutím jejího detailu a kliknutím na tlačítko Smazat. Organizace je odebrána z výčtu organizací, nicméně je možné ji obnovit.

K obnovení organizace je nutné v rámci tabulky zapnout možnost Zobrazit smazané a následně v detailu smazané organizace kliknout na tlačítko Obnovit.

Správa uživatelů

Na stránku se správou uživatelů se dostaneme skrze levý panel. Rozkliknutím jednoho z uživatelů v tabulce můžeme uživatele začít upravovat.

Kromě základních údajů o uživateli můžeme měnit jeho role.

Vytvoření uživatele

Uživatele vytvoříme kliknutím na tlačítko Vytvořit uživatele na stránce se správou uživatelů.

Smazání / obnovení uživatele

Uživatele smažeme rozkliknutím jeho detailu a kliknutím na tlačítko Smazat. Uživatel je odebrán z výčtu uživatelů, nicméně je možné jej obnovit.

K obnovení uživatele je nutné v rámci tabulky zapnout možnost Zobrazit smazané a následně v detailu smazaného uživatele kliknout na tlačítko Obnovit.

Resetování hesla uživatele

V rámci administrátorských práv máme možnost resetovat uživateli heslo. Restování hesla lze provést na detailu uživatele. Resetováním hesla je vygenerováno heslo nové, které je nutné předat uživateli.

Role: Manažer

Manažer má vesměs stejná oprávnění jako Admin s několika omezeními:

 • V rámci správy kategorií, organizací a uživatelů má Manažer pouze právo ke čtení.
 • nemůže přiřazovat stížnosti ostatním, pouze sám sobě
 • může řešit (resp. měnit data) pouze u stížností, u kterých je řešitelem

Role: Uživatel / Anonym

Uživatel má možnost vytvářet stížnosti. Stížnost je nutné zařadit do definované kategorie a popsat ji.

Rozdíl mezi Uživatelem a Anonymem je dán tím, že Uživatel může podat stížnost pod svým jménem a má samozřejmě možnost spravovat svůj účet.

Ostatní informace

Tabulky

Většina tabulek umožňuje řadit, filtrovat a exportovat data do .xlsx a .csv souborů.

Filtrovat lze:

 • v rámci sloupečků tabulky ~ filtrem ve sloupci filtrujeme všechna data v rámci dané tabulky
 • vyhledáváním ~ vyhledávání využívá fuzzy logiku a samotná filtrace pak probíhá pouze v rámci dat, které byly filtorvány pomocí sloupečkových filtrů

Změna osobních údajů a hesla

Uživateli je umožněno měnit své osobní údaje a heslo na stránce Můj účet.